Kodeks Etyczny

Polskie Stowarzyszenie Counsellingu przyjmuje postanowienia niniejszego Kodeksu Etycznego jako wytyczne oraz ramy odniesienia do rozpatrywania specyficznych sytuacji dotyczących swoich Członków. Każdy z Członków Stowarzyszenia jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych
zawartych w Kodeksie w swojej praktyce zawodowej wobec Klientów, Współpracowników oraz Społeczeństwa.

Wstęp

 1. Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Counsellingu (Kodeks) jest skierowany do wszystkich Counsellorów, w szczególności zaś do członków Polskiego Stowarzyszenia Counsellingu.
 2. Kodeks wyznacza jasne, wspólne ramy pracy w zawodzie Counsellora w Polsce.
 3. Kodeks stanowi wspólny punkt odniesienia, w ramach którego Counsellorzy mogą stanowić o własnej odpowiedzialności wobec Klientów, Współpracowników i Społeczeństwa.
 4. Od wszystkich członków PSC oczekuje się stosowania do zapisów Kodeksu podczas prowadzonej praktyki.

Definicje 

Kodeks – Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Counsellingu.

PSC/ Stowarzyszenie – Polskie Stowarzyszenie Counsellingu.

Klient – osoba indywidualna, para, rodzina lub grupa, a także instytucja, która z własnej woli zgłasza się do Counsellora i nawiązuje relację Counsellingu. 

Counsellor – osoba, która pracuje w oparciu o kompetencje uzyskane w drodze uznanych szkoleń i kursów, wobec czego dysponuje wiedzą na temat prawidłowości rozwoju człowieka i natury ludzkich problemów – emocjonalnych, relacyjnych, społecznych, rozwojowych i egzystencjalnych. Counsellor buduje relację, która pomaga Klientowi w uzyskaniu korzystnych zmian – rozwiązania problemów, kryzysów i trudności życiowych, a także przyczynia się do wzrostu sprawczości i kompetencji osobistych oraz poprawę jakości życia. 

Counselling – interaktywna relacja pomagania, w której uczestniczą za obopólną zgodą Counsellor oraz Klient. interaktywna relacja pomagania, w której uczestniczy Counsellor oraz Klient za obopólną zgodą. Relacja powstaje, by zapewnić Klientowi uzyskanie korzystnych zmian – rozwiązanie problemów, kryzysów i trudności życiowych. Celem Counsellingu jest pomoc w pogłębieniu zrozumienia siebie przez Klienta, w rozeznaniu w swojej aktualnej sytuacji życiowej, w rozwiązanie kryzysu oraz zainicjowanie rozwoju w kierunku wzrostu potencjału do zmian, uzyskania większej sprawczości i poprawy jakości życia Klienta.  Counsellor podchodzi do problemów Klienta w sposób holistyczny, wspierając go w procesie poznawania, doświadczania i rozumienia siebie – emocji, uczuć, myśli, spostrzeżeń, doznań ciała, konfliktów wewnętrznych i relacji interpersonalnych oraz dotychczasowych doświadczeń i wpływu środowiska.

W relacji Counsellingu Klient może uzyskać pomoc  w następujących obszarach:  

 • rozumienie swoich uczuć i emocji oraz świadome ich wyrażanie; 
 • większa świadomość swoich potrzeb i umiejętność ich zaspokajania, 
 • działanie z uwzględnieniem i poszanowaniem prawa do indywidualności zarówno własnej, jak i innych; 
 • zaufanie do siebie i zdolność do odpowiedzialności za swoje działania; 
 • wzrost potencjału do rozwiazywania kryzysów rozwojowych i egzystencjalnych; 
 • poszukiwanie i tworzenie satysfakcjonujących relacji z otoczeniem. 

Relacja Klient-Counsellor 

 1. Counsellor buduje z Klientem profesjonalną interpersonalną relację pomocy, która będzie stanowić dla Klienta wsparcie w realizacji osobistych celów. Relacja ta może stać się źródłem zdobywania wiedzy o sobie i okazją do treningu nowych umiejętności społecznych, dając podstawę do bardziej satysfakcjonującego funkcjonowania w świecie. 
 2. Rolą Counsellora jest wspieranie Klienta w dążeniu do niezależności i brania odpowiedzialności za siebie, a z drugiej strony – w znajdowaniu wsparcia w otoczeniu, w relacjach opartych na zdrowej współzależności.  
 3. Counsellor „pomaga poprzez relację” – a więc musi być w niej obecny. Obecność w relacji oznacza bycie w pełnym kontakcie z Klientem w polu wspólnego, zmieniającego się doświadczenia. Counsellor jest świadomy wzajemnego wpływu i gotowy, by zmieniać się wraz z Klientem. 
 4. Counsellor nie posiada wiedzy ani doświadczenia, rozumianej jako synonim władzy nad Klientem. Counsellor docenia różnice pomiędzy uczestnikami relacji pomocy, potrafi podjąć działania ukazujące odmienne punkty widzenia i korzystać z nich w pracy w celu ułatwienia zmian. Jeśli Klient nie akceptuje punktu widzenia Counsellora, nie oznacza to, że się myli – ma pełne prawo zachować swoje zdanie. Takie samo prawo ma Counsellor.  
 5. Counsellor jest profesjonalistą opłaconym przez Klienta i nie może ingerować w życie Klienta. Dopuszcza się, że na żądanie/prośbę Klienta, Counsellor wyrazi swoją opinię w sposób, który nie narusza integralności Klienta. 
 6. Counsellor działa na rzecz poprawy komunikacji interpersonalnej. Pomaga Klientowi – zgodnie z modelem holistycznym – zrozumieć siebie we wszystkich sferach funkcjonowania i rozwijać umiejętności konstruktywnego komunikowania się z innymi. 
 7. Zadaniem Counsellora jest tworzenie w relacji z Klientem warunków do kreatywnego poszukiwania rozwiązań. Counsellor zakłada, że kreatywność jest cechą naturalną, potencjalnie dostępną Klientowi. 
 8. Counsellor może towarzyszyć osobie posiadającej diagnozę kliniczną i/lub w trakcie leczenia psychiatrycznego, jeśli kontrakt nie obejmuje tejże diagnozy a dotyczy konkretnych trudności życiowych Klienta. Counsellor w uzgodnieniu z Klientem może konsultować swoją pracę z psychiatrą/lekarzem prowadzącym.

Założenia filozoficzne oraz etyczne  

Ze względu na dobro Klienta, Counsellora obowiązują następujące zasady filozoficzne oraz etyczne: 

 1. Szacunek – Counsellor podchodzi do klienta z szacunkiem i bezwarunkową akceptacją, włączając w to bycie w pełni świadomym osobistych i kulturowych różnic. Nie oznacza to akceptacji wszystkich zachowań klienta. 
 2. Integralność – Counsellor ceni unikalność, indywidualność i godność jednostki. Respektuje prawo do poszanowania fizycznych i  emocjonalnych granic. 
 3. Władza (samostanowienie) – Counsellor uznaje swoją odpowiedzialność za wprowadzenie kontraktu, swój sposób bycia, tworzenia i prowadzenia relacji pomocy, a decyzja o rozpoczęciu relacji Counsellingu, sposób bycia w relacji i jej zakończenie jest odpowiedzialnością Klienta. 
 4. Autonomia – Counsellor uznaje prawo Klienta do wolności w ekspresji siebie, a także swoich potrzeb, przekonań, wierzeń, działając w ramach wzajemnego poszanowania dla uniwersalnych ludzkich praw i kulturowych różnic. 
 5. Prywatność – Counsellor strzeże relacji z Klientem przed niezakontraktowanym udziałem osób trzecich, włączając w to zakłócenia i ingerencje osób/czynników z zewnątrz. 
 6. Poufność – Counsellor jest odpowiedzialny za określenie i stosowanie warunków niezbędnych dla zaufania w relacji z Klientem, takich jak nieudzielanie jakichkolwiek informacji osobom trzecim, jak i za to, by wszelkie informacje wniesione przez Klienta były chronione przed ujawnieniem  innym osobom.  
 7. Kompetencje – Counsellor zapewnia wysokie standardy swojej pracy. Oferuje pomoc i stosuje metody pracy, których nauczył w ramach szkolenia oraz rozwijał podczas warsztatów
  dla counsellorów/psychoterapeutów oraz przez swoją własną praktykę zawodową. Stale poszerza swoją wiedzę i nabywa nowe umiejętności. 
 8. Odpowiedzialność – Counsellor dba o realizowanie powyższych założeń w swojej praktyce zawodowej. Korzysta z różnych form poszerzania świadomości siebie w pracy zawodowej – poddaje swoją pracę superwizji, a w razie trudności osobistych wpływających na pracę z klientami, podejmuje własną psychoterapię. 

Zobowiązania Counsellora wobec Klienta 

 1. Counsellor zobowiązuje się do rozwijania umiejętności pracy z Klientami oraz ciągłego, systematycznego szkolenia się, tzn. do swojego dalszego rozwoju indywidualnego i zawodowego.  
 2. Counsellor zobowiązuje się do podejmowania działań stanowiących o jego najwyższych kompetencjach, do których jest zdolny oraz rezygnacji z działań, w których wykazuje brak doświadczenia lub w których nie jest w stanie samodzielnie formułować opinii i być obiektywnym.  
 3. Counsellor zobowiązuje się do tymczasowej lub definitywnej rezygnacji z pracy z Klientem, w przypadku, gdyby jego umiejętności/zasoby osobiste okazały się nieadekwatne do oczekiwań. Dba o rzetelne i adekwatne do sytuacji poinformowanie Klienta o swej decyzji. 
 4. Counsellor zobowiązuje się do zachowania wszelkich środków ostrożności, aby Klient nie odniósł żadnych obrażeń fizycznych lub psychologicznych w czasie trwania relacji Counsellingu. 
 5. Counsellor zobowiązuje się przedstawić Klientowi w sposób jasny możliwości oraz zakres oferowanego wsparcia.  
 6. Relacja zawodowa jest uzależniona od wyraźnego i wzajemnego porozumienia a kończy się w momencie zakończenia umowy. Niektóre odpowiedzialności zawodowe obowiązują również po zakończeniu umowy i chodzi tutaj o: 
  1. Zachowanie zasady poufności. 
  2. Unikanie nadużywania relacji dla celów odmiennych od pierwotnych. 
  3. Dyspozycyjność w przypadku przyszłych ewentualnych potrzeb. 
 7. Counsellor zobowiązuje się do poinformowania Klienta w sposób ewidentny, jeżeli przewiduje, że w ramach relacji polegającej na udzielaniu wsparcia, zamierzone cele mogłyby być sprzeczne z interesem Klienta. Każda odpowiedzialność wobec osób trzecich musi być wyraźnie wskazana od samego początku relacji. Na przykład relacja polegająca na udzieleniu wsparcia może powstać na wniosek osoby trzeciej (np. pracodawca zwraca się do Counsellora w sprawie pracownika z problemem wypalenia zawodowego): w tym przypadku Counsellor musi jasno wyrazić się wobec obu stron co do odpowiedzialności, jaką na siebie przyjmuje wobec Klienta i wobec Osoby, która zleca pracę 
 8. Counsellor zobowiązuje się do ustalenia i przestrzegania granic w ramach relacji counsellingowej oraz relacji innego typu, informując o tym Klienta. Counsellorowi absolutnie nie wolno wykorzystywać Klienta finansowo, seksualnie, emocjonalnie, ani w żaden inny sposób. Nie zaleca się wchodzenia w inne niż terapeutyczna relacje z Klientem wcześniej niż dwa lata po zakończeniu procesu, uwzględniając indywidualne potrzeby i ograniczenia obu stron. 
 9. Counsellor zobowiązuje się zawiesić działalność zawodową, jeśli jego problemy osobiste (lub inne powody) uniemożliwiają wykonywanie zawodu na optymalnym i bezpiecznym dla Klienta i Counsellora poziomie.
 10. Counsellor jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, jak również do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w trakcie wykonywania swojej praktyki zawodowej. Poufność jest konieczna, aby zapewnić Klientowi bezpieczeństwo i prywatność.  
 11. Counsellor zobowiązuje się do zachowania treści uzyskanych informacji w granicach swojej sfery zawodowej. Wszelkie ograniczenia poufności w stosunkach zawodowych powinny być wyraźnie wskazane w momencie zawierania umowy. Każdy konflikt w tym zakresie musi być traktowany w sposób jawny w relacji z Klientem celem poszanowania jego prawa do prywatności. W sytuacjach, w których mogłoby dojść do naruszenia zasady prywatności, zaleca się dokonać ustaleń pisemnych. 
 12. Counsellor działa zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie wykonywanej pracy. 

Odpowiedzialność wobec Współpracowników i inne funkcje zawodowe wsparcia 

 1. Counsellor powinien zachowywać się tak, by budować zaufanie do jego roli w oczach Społeczeństwa oraz innych Counsellorów. 
 2. Relacje pomiędzy Counsellorami powinny opierać się na zasadach wzajemnego szacunku, lojalności i solidarności. 
 3. Jeśli Counsellor ma powody, by sądzić, że inny Counsellor dopuszcza się wykroczeń zawodowych, a po rozmowie z osobą zainteresowaną uzna, że nie może znaleźć rozwiązania lub zadośćuczynienia, powinien to zgłosić do Stowarzyszenia, starając się jednak,
  by nie naruszać zasady poufności informacji, które nie są zasadniczo istotne do dochodzenia
  w sprawie skargi.  
 4. Counsellor ponosi pełną odpowiedzialność za własną działalność. 
 5. Counsellor zgadza się wykonywać swój zawód wyłącznie w granicach swoich kompetencji
  i zobowiązuje się do uznania wszelkich własnych ograniczeń zawodowych i w związku z tym odpowiednio ukierunkować lub odesłać klienta. 

Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa 

 1. Counsellor jest zobowiązany do przedstawienia w sposób rzetelny, wystarczająco dokładny i jednoznaczny swojego procesu szkolenia, doświadczeń i kompetencji, tak by pomóc Klientom w sposób świadomy dokonywać wyborów, a także formułować samodzielne oceny oraz opinie. 
 2. Reklama działalności Counsellora oraz wszelkie materiały handlowe musi odzwierciedlać charakter oferowanej usługi wraz z działalnością, kwalifikacjami i doświadczeniem Counsellora. 
 3. Counsellor jest zobowiązany do dostosowania swojego postępowania do zasad ogólnie rozumianej przyzwoitości oraz etyki zawodowej we wszystkich okolicznościach, w jakich publicznie reprezentuje wykonywany zawód. 
 4. W przypadku jakichkolwiek badań przeprowadzanych przez Counsellora, uczestnicy badań muszą być wcześniej wyraźnie poinformowani o charakterze, celu, czasie trwania oraz skutkach projektu. Uczestnikom należy wyjaśnić, że mają prawo do odstąpienia od projektu w każdej chwili, bez konieczności podania przyczyny. Badania naukowe powinny być wykonywane za pełną zgodą wszystkich zaangażowanych stron. Wyniki badań mogą być upowszechniane tylko po starannym rozważeniu ich zasad etycznych oraz z poszanowaniem godności i dobra uczestników. 
 5. Counsellor działa w pełnej zgodności oraz w myśl obowiązujących przepisów prawa. 
 6. Wszystkie powyższe zasady odnoszą się również do działalności zawodowej Counsellorów w Internecie i mediach społecznościowych. 

Postanowienia końcowe i przepisy wykonawcze 

 1. Zasady wskazane w niniejszym Kodeksie są wiążące. Ich nieprzestrzeganie podlega sankcjom nałożonym przez PSC, takim jak usunięcie z PSC oraz listy rekomendowanych Counsellorów.  
 2. PSC ma na celu zapewnienie Klientom korzystającym z usług Counsellingu jasność dotyczącą poziomu kwalifikacji poszczególnych profesjonalistów oraz ich kompetencji zawodowych nabytych i posiadanych.  
 3. PSC daje Klientom oraz Counsellorom możliwość zgłoszenia wszelkich naruszeń związanych z brakiem przestrzegania niniejszego Kodeksu. W razie potrzeby powoła stosowną Komisję Dyscyplinarną, której zadaniem będzie zbadanie ewentualnego naruszenia i podjęcie działań zabezpieczających dobro Klientów.

RSS  |  Facebook